jetsada

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

มมร แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) แก่สามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

22 มีนาคม 2565 – พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แผนกสามัญศึกษา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่สามเณรและอธิบายถึงความสำคัญทางการศึกษาของภิกษุสามเณรในปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสฤตและพระไตรปิฎกศึกษา ซึ่งทุนการศึกษานี้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างศาสนทายาท และพัฒนาศักยภาพพระภิกษุและสามเณร ให้สามารถไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศต่อไป ต่อจากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรจากคณะต่างๆ ได้แนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รวมไปถึงอธิบายเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีพระนักศึกษาทุนประจำรุ่นที่ 1 จากคณะมนุษยศาสตร์ , คณะศาสนาและปรัชญา ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนภายในมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบชิงทุนการศึกษาอีกด้วย

มมร แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) แก่สามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม Read More »

ประกาศ รับสมัครพระภิกษุและสามเณร สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ รับสมัครพระภิกษุและสามเณร สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) Read More »

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ Read More »

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเก็บรักษาเงินและการบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเก็บรักษาเงินและการบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ Read More »

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และนักบัญชี สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และนักบัญชี สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยเงินสะสมของบุคลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยเงินสะสมของบุคลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562 Read More »