ร่วมบริจาคกองทุน

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านกองทุน ทุนการศึกษา และ ภัตตาหาร

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาสำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร

หรือ เพื่อถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร นักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

การอบรมความรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคารสมเด็จพระสังราฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น 3

02-444-6000 ต่อ 1121-1123