ติดต่อกองคลัง

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อาคารสมเด็จพระสังราฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น 3

เลขที่ 248 หมู่ 1
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
02-444-6000 ต่อ 1121-1123
finance@mbu.ac.th