ร่วมบริจาคกองทุน

บริจาคให้ มมร

Giving for MBU

ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อมฺพรมหา เถร) ในสังฆราชูปถัมภ์

กองทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาสำหรับพระภิกษุ
หรือสามเณรระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอกในต่างประเทศ

ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
(วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

กองทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาสำหรับพระภิกษุ
หรือสามเณรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เพื่อโครงการโภชเน มตฺตญฺญุตา

กองทุนเพื่อการถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรนักศึกษา

กองทุนพัฒนาการศึกษา
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกบรรพชิต และฆราวาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นทุนในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สำหรับพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้จ่ายโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ