ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕