อธิการบดีบรรยายเรื่อง ทุนการศึกษา คือการสร้างโอกาสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ แก่สามเณรนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

๒๒/๐๘/๒๕๖๕- พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง ทุนการศึกษา คือการสร้างโอกาสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายในงานอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งถูกจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อธิการบดีบรรยายเรื่อง ทุนการศึกษา คือการสร้างโอกาสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ แก่สามเณรนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี Read More »