มมร แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) แก่สามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

22 มีนาคม 2565 – พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แผนกสามัญศึกษา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่สามเณรและอธิบายถึงความสำคัญทางการศึกษาของภิกษุสามเณรในปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสฤตและพระไตรปิฎกศึกษา ซึ่งทุนการศึกษานี้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างศาสนทายาท และพัฒนาศักยภาพพระภิกษุและสามเณร ให้สามารถไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศต่อไป ต่อจากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรจากคณะต่างๆ ได้แนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รวมไปถึงอธิบายเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีพระนักศึกษาทุนประจำรุ่นที่ 1 จากคณะมนุษยศาสตร์ , คณะศาสนาและปรัชญา ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนภายในมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบชิงทุนการศึกษาอีกด้วย

มมร แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) แก่สามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม Read More »